top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

společnosti

 

EPPM Services s.r.o. se sídlem Praha 5, nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00

identifikační číslo: 241 49 004

 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183151

 

pro prodej konzultací, vzdělávacích kurzů on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.projecoach.cz.

 

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti EPPM Services s.r.o., s provozovnou e-shopu projecoach.cz na adrese: Nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00, identifikační číslo:241 49 004 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183151  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.projecoach.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

2.UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání odborných kurzů, školení a vzdělávacích služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti   z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. Veškerá prezentace odborných kurzů, školení a vzdělávacích služeb   umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o odborných kurzech, školeních a vzdělávacích službách, a to včetně uvedení jejich cen. Ceny odborných kurzů, školení a vzdělávacích služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání odborných kurzů, školení a vzdělávacích služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném odborném kurzu, školení a vzdělávacích službách (objednávaný odborný kurz, školení a vzdělávací služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat   a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.  Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady   na   internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.7. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a jako taková bude uložena u prodávajícího. K jejímu uzavření vedou kroky popsané v těchto obchodních podmínkách. Případné chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky kliknutím na tlačítko

„POTVRDIT OBJEDNÁVKU“ je možné provést prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

 

4.CENA odborných kurzů, školení a vzdělávacích služeb a PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Cenu odborných kurzů, školení a vzdělávacích služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsobem, který si kupující zvolí při objednávce a to tedy:

 

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 246658291/0300 vedený u Československé obchodní banky. (dále jen „účet prodávajícího“),

 

nebo

 

  • kartou prostřednictvím platební brány.

 

4.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu odborných kurzů, školení a vzdělávacích služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.3. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny odborných kurzů, školení a vzdělávacích služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího po zaplacení.

 

4.4. Při uzavírání kupní smlouvy ve lhůtě kratší než sedm dnů před začátkem prvního dne konání odborného kurzu, školení či vzdělávací služby může k prodeji této služby dojít pouze tehdy když kupující do prostoru pro poznámku přidá svou výslovnou žádost o zakoupení služby, dle ustanovení §1823 občanského zákoníku. V takovém případě nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy.

 

4.5. Kupní smlouvu obdrží kupující prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty kupujícího, a to včetně obchodních podmínek.

 

4.6. Kupní cena musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději do 2 dnů ode dne rezervace odborného kurzu, školení a vzdělávacích služeb. Nebude-li ve lhůtě kupní cena uhrazena, má prodávající právo zrušit rezervaci odborného kurzu, školení a vzdělávacích služeb kupujícího.

 

4.7. U každého odborného kurzu, školení či vzdělávací služby je uvedena jeho konečná cena, s výjimkou případných poplatků účtovaných kupujícímu třetími subjekty odlišných od prodávajícího.

 

5.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, nejedná – li se o smlouvu dle čl. 4.4. obchodních podmínek. Toto odstoupení musí učinit prostřednictvím elektronické pošty na e-mail info@projecoach.cz

 

5.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Navrácené peněžní prostředky mohou být poníženy o storno, dle ustanovení čl. 5.3. těchto obchodních podmínek.

5.3. Odstoupit od kupní smlouvy mimo situaci ve smyslu čl. 5.1. lze i před zahájením odborných kurzů, školení a vzdělávacích služeb. V těchto případech bude kupujícímu vrácena kupní cena, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, ponížena o storno poplatek, jehož výše je následující

5.3.1. Při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě více než 7 dnů od prvního dne odborných kurzů, školení či vzdělávacích služeb činí storno poplatek 300 Kč.

5.3.2. Při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 7 dnů a méně, ale více než 2 dny před konáním prvního dne odborných kurzů, školení či čerpání vzdělávacích služeb, je storno poplatek ve výši 50% kupní ceny.

5.3.3. Při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 2 dny a méně před konáním prvního dne od odborných kurzů, školení či čerpání vzdělávacích služeb je storno poplatek ve výši 100% kupní ceny.

5.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.5. Prodávající je oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby počátku odborného kurzu, školení či zahájení čerpání vzdělávacích služeb. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, kterým kupující provedl úhradu kupní ceny.

 

6.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

6.1. Kupující nabývá práva účastnit se zakoupených odborných kurzů, školení či vzdělávacích služeb po zaplacení celé kupní ceny.

6.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

6.4. Prodávající je oprávněn k prodeji odborných kurzů, školení a vzdělávacích služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

 

7.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

7.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

7.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

8.DORUČOVÁNÍ

 

8.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

9.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

9.3. Obchodní podmínky může prodávající měnit či doplňovat. Kupující je vázán zněním obchodních podmínek platným v okamžiku odeslání objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy). Ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

9.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

9.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

9.6. Kontaktní údaje prodávajícího: EPPM Services s.r.o., nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00, info@projecoach.cz, Miroslav Czadek, +420-724-950-998

 

 

 

V Praze dne 10.02.2021

bottom of page
<