top of page

Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR)

I.Správce osobních údajů

 1. Společnost EPPM Services s.r.o. zapsaná v OR u soudu: Městský soudu v Praze v oddíle C, číslo vložky:183 151 (dále jen „Správce“) se sídlem Praha 5, Smíchov, nám. 14. října 1307/2, PSČ 150 00, dále jako provozovatel www.projecoach.cz

 2. Kontakty:

  1. Email: info@projecoach.cz

  2. www: www.projecoach.cz

  3. zástupce: Miroslav Czadek

II.Zpracování osobních údajů

 

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je upravena nařízením Nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohyby těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) a zákonem č.101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

 2. Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

III.Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

 

 1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

 2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím jako správcem, a to pro účely splnění smlouvy, jejíž stranou je kupující jako subjekt údajů, tj. realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Pokud kupující osobní údaje nutné pro splnění některého z výše uvedených účelů odmítne sdělit, není možné ze strany prodávajícího poskytnout příslušnou službu či jiné plnění, pro které osobní údaje potřebuje

 3. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující taktéž souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti prodávajícího.

 4. Kupující má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, elektronicky e-mailem na adresu info@projecoach.cz. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích

 6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a že byly poskytnuty dobrovolně.

 

IV.Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám a archivace

 

 1. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat zaměstnanci prodávajícího, osoby zajišťující výuku v rámci činnosti prodávajícího a provozovatelé informačních systémů, v nichž budou osobní údaje uloženy. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě výše zmíněných osob nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, s výjimkou plnění povinností prodávajícího podle obecně závazných právních předpisů.

 2. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů, pro něž jsou osobní údaje zpracovávány, a v souladu s pravidly archivace podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem

 

V.Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR,

 2. Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR,

 3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) podle čl. 17 GDPR,

 4. Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR,

 5. Právo na informace o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 GDPR,

 6. Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR,

 7. Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR,

 8. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí podle čl. 22 GDPR,

 9. Právo na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 34 GDPR,

 10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz )

 

VI. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

 

1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen v souladu s § 12 odst. 1 ZOOÚ tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

2. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může kupující podle § 21 odst. 1 ZOOÚ:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

3. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na nás mailem na info@projecoach.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku V.

bottom of page